ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρια μας αναλαμβάνει την επιθεωρηση και έκδοση πιστοποιητικου ανυψωτικής ικανότητας για το ανυψωτικό σας μηχάνημα.

Βάσει του ΦΕΚ 1186/Β/2003 σχετικά με τον κανονισμό ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων, ως ανυψωτικά ορίζονται τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Τα ανυψωτικά μηχανήματα μπορεί να αποτελούν σταθερή κατασκευή ή οχήματα με δυνατότητα κίνησης.

Μηχανήματα που επιβάλλεται να πιστοποιηθούν είναι 

 • Περονοφόρα (κλαρκ)
 • Γερανοί
 • Γερανοί επι οχήματος (παπαγάλοι)
 • Καλαθοφόρα οχήματα
 • Γερανογέφυρες
 • Αντλίες Σκυροδέματος
 • Εξέδρες – Πλατφόρμες εργασίας
 • Ανυψωτικά οχημάτων (συνέργεια αυτοκίνητων)
 • Αναβατόρια Οικοσκευών

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 23 Αυγούστου 2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013, Υπουργική Απόφαση που αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. Μια από τις περιπτώσεις επιβολής προστίμου, που αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική απόφαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, περίπτωση ΙΙΙ, είναι η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

Στην περίπτωση αυτή το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€) ανά περίπτωση. Η κύρωση όπως αναφέρεται επιβάλλεται αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 Συντάσσονται και υποβάλλονται σε Αρμόδια Υπηρεσία φάκελοι για την ταξινόμηση οχημάτων για τις εξής περιπτώσεις:

 • Επικαθιμενα (φόρτιση πείρου)
 • Ρυμουλκουμενα
 • Διασκευές (Αλλαγή μήκους, προσθαφαίρεση άξονα)
 • Τοποθέτηση υδραυλική πόρτας
 • Τοποθέτηση Γερανού
 • Ανατρεπόμενα οχήματα
 • Τοποθέτηση υπερκατασκευης σε σασί
 • Μελέτη επιπτώσεων φορτίων σε άξονες
 • Μελέτη φόρτισης πείρου
 • Μελέτη πρόσδεσης αμαξώματος (σύνδεσης)
 • Μελέτη ευστάθειας
 • Σχέδια για θάλαμους, βυτία νερού, οχημάτων με οποιοδήποτε αμάξωμα

Για τα παραπάνω συντάσσονται:

 • Μελέτη επιπτώσεων φορτίων σε άξονες
 • Μελέτη φόρτισης πείρου
 • Μελέτη πρόσδεσης αμαξώματος (σύνδεσης)
 • Μελέτη ευστάθειας
 • Σχέδια

  

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Η Κ.Αυσαρίδης – Χ.Βουτσας αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης άδεια κυκλοφορίας και πινακίδων σε μηχανήματα έργου, στην οποία περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 • Λήψη φωτογραφιών του μηχανήματος που πρέπει να υποβληθούν στο Υ.ΠΕ.KA. (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και στη Νομαρχία.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον πελάτη (π.χ. δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου, αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του μηχανήματος κ.λπ.)
 • Διεκπεραίωση ενεργειών στο Υ.ΠΕ.KA. και στη Νομαρχία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από Μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος, σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.)

Μερικά παραδείγματα ΜΕ είναι:

 • Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) με θερμικό ή ηλεκτρικό κινητήρα
 • Σάρωθρο
 • Φορτωτής
 • Εκσκαφέας
 • Οδοστρωτήρας
 • Προωθητής